Ứng dụng IoT tưới chính xác cho cây rau

T_Node_DAD_01

Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý tưới tự động chính xác trên cây rau

Ứng dụng công nghệ IOT lắng nghe nhu cầu nước của cây, giúp cây rau màu tăng năng suất và tiết kiệ nước tưới, công lao động và tài nguyên

  • Nhà tài trợ:
  • Địa điểm:
  • Số nông hộ tham qua:
  • Diện tích áp dụng:
  • Thời gian triển khai:
  • Trung Tâm Nông Nghiệp Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
  • Lâm Đồng (Việt Nam)
  • 19 nông hộ
  • 8,5 ha
  • 2018

Hình ảnh dự án

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.